Kokie antpečiai papuoš karių uniformas

Po Naujųjų sulauksime pasikeitimų – įsigalios Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo pataisos. Aistros verda dėl naujųjų karių laipsnių, daugeliui iškyla nemažai klausimų, susijusių su šiais pokyčiais.

Dabar pradėjęs kariuomenėje eiliniu, karys kyla iki grandinio, vėliau jo laukia jaunesniojo, seržanto ir vyresniojo seržanto karjera, kol tampa viršila, jaunesniuoju, puskarininkiu ir vyresniuoju puskarininkiu. 2011 m. karjera kariuomenėje prasidės nuo jaunesniojo eilinio, po kurio bus suteiktas eilinio, vėliau vyresniojo eilinio laipsnis. Toliau karių laukia puskarininkių laipsniai: grandinis, seržantas ar seržantas specialistas, vyresnysis seržantas ar vyresnysis seržantas specialistas, štabo seržantas ar štabo seržantas specialistas, viršila, seržantas majoras.

Džiugi žinia kariuomenės specialistams – jų tarnyba bus atskirta nuo karjeros karių, jiems bus galima pailginti išleidimo į atsargą amžių. Apie šias ir kitas naujienas kalbamės su Lietuvos kariuomenės vyriausiuoju puskarininkiu Sauliumi Baldausku.

Naujieji laipsniai panaikins painiavą

– Krašto apsaugos sistemoje mėgstame reformas, reorganizacijas, transformacijas ir visokius kitokius pertvarkymus. Kuo ypatinga ši reforma?

– Visi suprantame, jog bet koks pasikeitimas, bet kokia reforma sukelia personalui daug diskomforto ir nepatogumų, kurį laiką sumažėja darbo efektyvumas, kol priprantama prie naujovių. Tačiau kartais pokyčiai yra neišvengiami. Ypač kariuomenėje, nes keičiantis grėsmėms, kovos būdams, ji privalo transformuotis ir būti pasiruošusi esamiems ir galimiems iššūkiams.

Ši reforma brendo apie ketverius metus. Joje dalyvavo didžiausią patirtį šioje srityje turintys kariai – seržantai ir puskarininkiai. Nustatėme, kur yra mūsų silpnosios vietos ir teikėme vadovybei siūlymų variantus, diskutavome, kaip galima visa tai pakeisti, patobulinti ir suformuoti šiuolaikišką kareivių ir puskarininkių korpusą.

Pavartę istorijos puslapius pastebėsime, jog Lietuvos kariuomenėje yra buvę penki nekarininkų laipsniai. Po 1997 m. karinių laipsnių reformos staiga jų atsirado dar keturi – perėjome prie devynių nekarininkų laipsnių ir iš tiesų ne šiaip sau, o siekdami priartėti prie daugelio NATO kariuomenių laipsnių struktūrų. Tačiau tik priartėjome… Manau, jog galima buvo padaryti ir geriau. Pavyzdžiui, beveik visose NATO kariuomenėse yra trys kareivių (jūreivių) laipsniai, mes šiuo metu turime tik du. Grandinis paprastai laikomas pirmuoju puskarininkių kategorijos laipsniu, o mes jį priskiriame kareivių kategorijai. Jaunesniojo seržanto laipsnis priskiriamas seržantų kategorijai, tačiau šį laipsnį turintys kariai tarnauja kaip kareiviai (kulkosvaidininkas, granatsvaidininkas, vairuotojas ir pan.), nors jau pats laipsnio pavadinimas turėtų sietis nors ir su žemiausio lygio, tačiau vadovaujamomis pareigomis. Kokia iš to nauda? Manau, tai tik iškreipia nekarininkų karjeros piramidę.

Taip pat tie mūsų laipsnių pavadinimai… Atvirai kalbant, dabar mes turime „sviestą sviestuotą“ – kartu vartojant sąvokas „puskarininkių korpusas“, „puskarininkis“, „dalinio vyriausiasis puskarininkis“ atsiranda gana daug painiavos ir daugiaprasmiškumo. Be to, žodžių „seržantas“ ir „puskarininkis“ reikšmė yra ta pati. Lietuvių kalbos žodyne nurodyta tokia žodžio „puskarininkis“ reikšmė – tai seržantas (sausumos ir oro pajėgų jaunesniųjų vadų karinis laipsnis; tokį laipsnį turintis žmogus). O Lietuvos Respublikos konstitucijos 141 straipsnyje puskarininkiai (kaip ir karininkai) apibūdinami kaip laipsnių kategorija. Tad nuo šiol kariniai laipsniai pagal kategorijas bus skirstomi į kareivius (jūreivius), puskarininkius ir karininkus.

Taigi būsimi laipsnių pavadinimai logiškai atitiks einamų pareigų lygmenį ir pavadinimą, nesukels painiavos ir nesidubliuos su pareigų pavadinimais.

Originali idėja – specialistų laipsnių išskyrimas

– Ar ruošdami įstatymo pataisas rėmėtės kitų NATO šalių kariuomenių pavyzdžiais? Galbūt pateikėte ir originalių minčių?

– Ieškodami sprendimų peržiūrėjome ir įvertinome daugelio NATO šalių modelius. Tačiau negaliu pasakyti, kad viską kopijavome. Juk kas tinka vienos šalies kariuomenei, kitoje gali nebūti sklandu, o gal ir apskritai dėl daugelio priežasčių netinka, juk, pvz., skiriasi kariuomenių dydžiai, įstatyminė bazė, tradicijos, mentalitetas, patirtis, finansavimas ir t. t.

Nenorėjome iš esmės visko pakeisti – stengėmės patobulinti tai, ką jau turime ir ką, mūsų nuomone, būtina tobulinti. Labiausiai mūsų lūkesčius atitiko tarptautiniuose kariuomenių vyriausiųjų puskarininkių simpoziumuose išvystytas NATO nekarininkų laipsnių modelis, kitaip sakant, vizija, kokie šiandien turėtų būti NATO kariuomenių nekarininkų laipsniai pagal žmogaus einamas pareigas ir atsakomybę.

Šių metų spalio 13 d. NATO Vyriausiųjų jungtinių pajėgų Europoje vado bei NATO Sąjungininkų transformacijos vado buvo patvirtinta NATO puskarininkių korpuso strategija ir rekomendacinės puskarininkių korpuso plėtros gairės. Praktiškai taip dabar ir atrodys mūsų kariuomenės kareivių ir puskarininkių laipsnių „piramidė“.

Mūsų originali idėja – seržantų specialistų laipsnių išskyrimas iš bendros seržantų masės (karjeros arba vadinamųjų „kovinių“ seržantų) ir jų vieta bendroje nekarininkų laipsnių hierarchijoje. Tuo bus siekiama pritraukti aukštesnės kvalifikacijos specialistus į kariuomenę (motyvuojant didesniu atlyginimu ir spartesniu augimu kario specialisto srityje), sutaupyti lėšas, skirtas tokių karių rengimui.

Aukštesnių laipsnių suteikimo sąlygos

– Ar keisis aukštesnių karinių laipsnių suteikimo tvarka?

– Aukštesnių karinių laipsnių suteikimo sąlygos kareiviams (jūreiviams) ir puskarininkiams iš esmės nesikeis. Aukštesnis laipsnis, kaip ir anksčiau, galės būti suteikiamas pagal krašto apsaugos ministrės patvirtintą tvarką, vadovaujantis atrankos principais ir atsižvelgiant į krašto apsaugos sistemos struktūrą bei poreikius, taip pat į patvirtintus KAS ribinius skaičius.

Šiek tiek pasikeis kai kurių laipsnių privalomas tarnybos laikas. Kandidatai aukštesniam kariniam laipsniui gauti galės būti teikiami ištarnavę:

jaunesniuoju eiliniu (jaunesniuoju jūreiviu) – ne mažiau kaip 6 mėnesius;

eiliniu (jūreiviu), vyresniuoju eiliniu (vyresniuoju jūreiviu) – ne mažiau kaip
1 metus 6 mėnesius;

grandiniu, seržantu, seržantu specialistu, vyresniuoju seržantu, vyresniuoju seržantu specialistu – ne mažiau kaip 2 metus;

štabo seržantu (štabo laivūnu), viršila (laivūnu) – ne mažiau kaip 3 metus.

Taigi karjeros karys, pradėjęs tarnybą profesinėje karo tarnyboje, turės galimybę gauti vyriausiojo puskarininkio karinį laipsnį po penkiolikos su puse metų.

– Ir jokių išimčių naujasis įstatymas nenumato?

– Tarnybos eigoje kariui laipsnis išskirtiniais atvejais galės būti suteikiamas anksčiau, jei jis ištarnavęs ne mažiau, nei nustatyta įstatyme atitinkamam kariniam laipsniui gauti, ir atitinka kitus nustatytus kriterijus.

Daugiau jokių naujų išimčių nėra. Ir apskritai išimtys nėra geras dalykas, nes padarius vieną išimtį, visada atsiras poreikis padaryti ir kitą… ir taip be galo be krašto. Ir kaip gali vienam atsakyti, kai kitam išimtis jau padaryta. Nuo čia ir prasideda dvigubi standartai, neskaidrumas, apkalbos, paskalos ir t. t. Vis dėlto niekada nebūna taisyklės, tinkančios visiems.

„Viršilų“ kariuomenės nebebus

– Kaip profesinės karo tarnybos kariai bus išleidžiami į atsargą?

– Iki šiol kariai iki vyresniojo seržanto imtinai buvo išleidžiami į atsargą 40 metų. Tačiau paprastai kariuomenė į tokius karius jau nemažai investavusi, tokiame amžiuje žmogus įgyja ir tarnybos, ir gyvenimiškos patirties, jis apsisprendęs savo gyvenimą susieti su kariuomene. Taigi net jei jis atitinka visus tarnybai keliamus reikalavimus – yra motyvuotas, sveikas, fiziškai tvirtas – mes išmetame jį į gatvę, nes jam tiesiog suėjo keturiasdešimt. Kita vertus, yra karių, kurie, artėjant tokiam amžiui, praranda motyvaciją, nesistengia tobulėti, todėl kariuomenei vėl reikia auginti naują žmogų bei investuoti į jo parengimą. Kariuomenėje buvo vienas būdas išsaugoti gerus specialistus ir vertinančius tarnybą karius dar dešimt metų – suteikti jiems viršilos laipsnį. Bet pasekmės šiandien ne itin džiuginančios – turime „viršilų kariuomenę“, jų keturiais šimtais per daug, nei turėtų būti. Siekdami gauti aukštesnius laipsnius, visi šie kariai buvo pasiųsti mokytis į Puskarininkių mokyklą, jie baigė daugybę kursų (nors iš tikrųjų jiems pagal pareigas ir atsakomybės laipsnį to visiškai nereikėjo). Taip lėšos, skirtos kariniam rengimui, buvo naudojamos neracionaliai, šie kariai buvo atitraukti nuo tarnybos, veltui gaišo laiką, užėmė vietas tų, kuriems tokių mokslų iš tiesų reikėjo. Minusų būtų galima rasti ir daugiau.

Įstatymo pakeitimas numato, kad kareiviai (jūreiviai) (eiliniai (jūreiviai), vyresnieji eiliniai (vyresnieji jūreiviai)) galės tarnauti kol jiems sukaks 40 metų, puskarininkiai (grandiniai, seržantai, vyresnieji seržantai, štabo seržantai (štabo laivūnai)), viršilos (laivūnai) ir seržantai majorai (vyresnieji laivūnai) – iki 50 metų, o puskarininkiai specialistai (seržantai specialistai, vyresnieji seržantai specialistai ir štabo seržantai specialistai (štabo laivūnai specialistai) galės tarnauti iki 55 metų. Tačiau po reformos pasikeis specialisto sąvoka. Specialistu bus laikomas karys, turintis ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, kuris yra privalomas atitinkamoms pareigoms vykdyti. Be abejo, kario turima kvalifikacija (specialybė) turės atitikti reikalaujamą pagal einamas pareigas. Šis specialybių sąrašas bus tvirtinamas krašto apsaugos ministrės.

Taigi, įsigaliojus įstatymo pataisoms, situacija pasikeis į gerąją pusę, bus naudinga ir kariams, ir visai kariuomenei.

– Daugelis žmonių, susieję savo gyvenimą su kariuomene, su baime ir viltimi laukia artėjančio išėjimo į atsargą. Ar naujasis įstatymas numato tokių karių tarnybos pratęsimo galimybes?

– Šiuo atveju jokių pasikeitimų nėra. Kaip ir anksčiau, kai kuriais atvejais krašto apsaugos ministrė (šiuo metu tokie įgaliojimai suteikti kariuomenės vadui), atsižvelgdama į krašto apsaugos sistemos poreikius, gali kariui pratęsti tarnybą iki 2 metų. Deja, šiandien Krašto apsaugos sistemoje yra seržantų ir puskarininkių perteklius, iki 2015 m. privalome pasiekti vadovybės nustatytas karinių laipsnių proporcijas, todėl tarnyba pratęsiama tik išimtiniais atvejais. Ir tai tik specialistams, kurių kariuomenėje turime labai nedaug. Juk paruošti naują specialistą arba surasti ir pašaukti jį į kariuomenę yra brangu ir nelengva. Pratęsdami tarnybą visiems pageidaujantiems, kurie jau užsitarnavo socialines garantijas (t. y. teisę į pensiją), mes negalėtume pratęsti sutarčių su kai kuriais jaunesniais kariais, motyvuotais, turinčiais didelį potencialą, išsilavinusiais, kurie dar neturi socialinių garantijų. O tai būtų neteisinga. Taigi tie, kurie jau ištarnavo nustatytą laiką ir kuriems pagal įstatymą jau priklauso išeiti į atsargą, turėtų užleisti vietą jauniems ir perspektyviems kariams.

Nešios kitokius antpečius

– Lietuvos kariuomenės įvaizdžio kūrėjai ir pirmieji, su kuriais susiduria atvykstantys aukšto rango svečiai, – orkestro muzikantai. Kokios laukia karjeros perspektyvos kariuomenės orkestrų karių, taip pat ir kitų specialistams priskiriamų žmonių?

– Kariuomenė didžiuojasi kiekvienu kariu, sąžiningai vykdančiu savo pareigas ir ištikimai tarnaujančiu Tėvynei, neišskiriant nė vienos karinės specialybės. Kalbėdamas apie muzikantus (taip pat ir finansininkus, medikus, technikus ir pan.), kaip apie būsimus seržantus specialistus, galiu garantuoti – jų karjeroje bus pasikeitimų. Jie pakliuvo į puskarininkių specialistų kategoriją, tad antpečius nešios kitokius – su specialistų laipsnių ženklais. Tačiau karinių laipsnių hierarchijos atžvilgiu seržantų specialistų laipsniai atitiks karjeros seržantų laipsnius, pvz., seržanto specialisto laipsnis bus tokios pat vertės kaip ir karjeros seržanto.

Džiugi žinia yra ta, kad norintiems gauti aukštesnį karinį laipsnį specialistams nereikės važiuoti mokytis į Puskarininkių mokyklos karjeros ir specialybės kursus, nes tai visai nesusiję su jų tarnyba bei atliekamomis funkcijomis. Bus įvertintas jų turimas civilinis išsilavinimas, o tobulėjimas ir kvalifikacijos kėlimas vyks tikslingai ir kryptingai toje srityje, kurioje jie ir dirba. Tačiau visi kiti dalykai, kurie privalomi kiekvienam kariui, dėvinčiam uniformą, – kovinis rengimas, fizinis pasiruošimas, drausmė, disciplina – bus privalomi ir jiems.

Specialistams laukti nereikės

– Kaip bus keičiami senieji laipsniai į naujus?

– Iš pradžių turimi kariniai laipsniai bus pervardyti į naujus karinius laipsnius. Po to kariams, einantiems seržantų specialistų pareigas ir turintiems reikalaujamą pagal tas pareigas kvalifikaciją pagal nustatytą studijų kryptį ir sritį, bus pakeisti atitinkami seržantų specialistų laipsniai. Tiems kariams, kurie eina seržanto specialisto pareigas ir šiandien turi žemesnį nei vyresniojo seržanto laipsnį, iš pradžių jų turimas laipsnis bus pervardytas į atitinkamą naują laipsnį. Po to visiems, atitinkantiems nustatytus reikalavimus, turimas laipsnis galės būti pakeistas į seržanto specialisto karinį laipsnį.

Jeigu karys, šiandien turintis puskarininkio karinį laipsnį, eina specialisto pareigas ir ateityje pageidaus gauti štabo seržanto specialisto laipsnį, galimybę pakeisti laipsnį jis turės. Jo laipsnis galės būti pakeistas į štabo seržanto specialisto (štabo laivūno specialisto) karinį laipsnį , t. y. į vienu laipsniu žemesnį, tačiau kaip seržantas specialistas jis turės galimybę tarnauti 5 metais ilgiau, nei turėdamas karjeros kario laipsnį.

Tais atvejais, kai karys turi suteiktą specialisto kodą, tarnauja kaip seržantas specialistas, turi pakankamai įgūdžių vykdyti savo pareigas (atsižvelgiant į vadų atestacijas ir rekomendacijas), bet neturi reikiamo civilinio išsilavinimo, kad jam būtų galima pakeisti turimą laipsnį į seržanto specialisto, jis galėtų eiti tas pareigas, kol bus, esant galimybei, perkeltas į kitas pareigas ar išeis į atsargą.

Taigi po reformos nei vieno kario karinis laipsnis nebus žemesnis. Nesvarbu, koks bus laipsnio pavadinimas, nei jo vertė, nei kario tarnybinis atlyginimas, pasikeitus laipsniui, nesumažės. Atvirkščiai, eilinio karinį laipsnį turinčių karių laipsnio vertė net pakils. Visi eiliniai, šiuo metu jau tarnaujantys PKT ir kurių bandomasis laikotarpis bus pasibaigęs, po laipsnių pakeitimo taps eiliniais. Tačiau tai jau bus antrasis karinis laipsnis laipsnių hierarchijoje. Pirmąjį – jaunesniojo eilinio – laipsnį turės kariai per Būtinuosius karinius mokymus, kol pasibaigs bandomasis laikotarpis (kol jie taps PKT kariais).

– Tarkime, pagal naująją tvarką dabartinis grandinis, puikus specialistas, taps eiliniu. Tačiau jei jis, turėdamas tą laipsnį, kariuomenėje ištarnavo ne mažiau kaip penkerius metus, kada jis gali tikėtis paaukštinimo?

– Iš karto, kai kario dokumentai dėl karinio laipsnio pakeitimo bus pateikti kariuomenės vado patariamajai komisijai. Ši komisija svarstys tokią galimybę ir, jei karys atitiks specialistui keliamus reikalavimus (pvz., išsilavinimo), jo karinis laipsnis galės būti pakeistas į seržanto specialisto. Jiems tikrai ilgai laukti nereikės.

Perpublikuota: KAM.lt

1 Comment

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *